ถวายราชสดุดี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติประกอบพิธีถวายราชสดุดี

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

และได้บำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา

IMG_1987 IMG_1991 IMG_1994 IMG_2001 IMG_2009 IMG_2010 IMG_2023

ติดต่อ สพป.สก.1