ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

ด้วย สวก.  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ  รับสมัครครูผู้สอนภาษาไทย  ดนตรีนาฏศิลป์และสังคมศึกษา รายละเอียดดังแนบ ผู้สนใจสมัครส่งใบแบบตอบรับพร้อมหลักฐานที่กลุ่มนิเทศฯ  ภายในวันที่  27 พ.ย. 57199299399499599699799

ติดต่อเรา