กระดาษคำตอบ Pre O-NET ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการสอบ Pre O-NET ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. นั้น กล่มนิเทศฯ ได้จัดส่งกระดาษคำตอบ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ติดต่อเรา