งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  แจ้งว่า ได้กำหนดกิจกรรมสักการะบูชาหลวงพ่อทอง

การประกวดศิลปวัฒนธรรม  และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา

และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2557

สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการในสังกัด  หากมีความประสงค์

เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ให้แจ้งโดยตรงไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  กลุ่มงานส่งเสริมศาสนา

ศิลปะและวัฒนธรรม  รายละเอียดดังแนบ12345

 

ติดต่อ สพป.สก.1