การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

ด้วย รัฐบาล มีนโยบายจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ

ของพระองค์ให้ปรากฎแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ

สพป.สระแก้ว เขต  1 จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้

1. ร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ สถานที่ที่จังหวัดจัดงาน

2. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท

โครงการพระราชดำริต่างๆ อีกนานัปการ นอกจากนี้ ให้มีการปลูกจิตสำนึกให้นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

และความจงรักภักดี โดยใช้ชื่องาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน”

3. จัดถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติไทย

คู่ธงพระอักษรพระปรมาภิไธย “ภ.ป.ร.” และลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพียงกัน ตั้งแต่วันที่

20 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

4. ร่วมเขียนข้อความถวายพระพรลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดเดือนธันวาคม 2557

ติดต่อเรา