ประชุมผู้บริหารประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน /ผู้อำนวยการกลุ่ม / ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธาน เนื่องจากมีประชุมภาระกิจเร่งด่วนเพื่อเตรียมการในช่วงปิดภาคเรียน สพป.สระแก้ว เขต ๑ จึงได้เลื่อนการประชุม ดังกล่าว จากต้นเดือนเมษายน มาเป็น วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน
อรนุช นิสังกาศ  กำกับ
วุฒิศักดิ์ พรหมคช  ตรวจสอบ
พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม
ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

IMG_9746 IMG_9747 IMG_9748 IMG_9749 IMG_9750 IMG_9751 IMG_9752 IMG_9753

ติดต่อเรา