แจ้งโรงเรียนบางโรงส่งรายชื่อคุมสอบ O – NET

โรงเรียนใดที่ยังไม่ส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ O – NET  ปีการศึกษา 2557  ให้ส่งที่กลุ่มนิเทศฯ ด่วน ภายในวันที่  30  พ.ย. 57 (ทวงครั้งที่ 1 )

ติดต่อเรา