แจ้งโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ เพิ่มเติม

ตามที่ได้แจ้งให้โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 และครูผู้ควบคุมดูแล เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์และภาษาไทย” ในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2557 นั้น

ขอให้โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้แจ้งรายชื่อดังกล่าว  สามารถส่งมาได้ที่

E-mail :  [email protected]

ติดต่อ สพป.สก.1