การสมัครเข้าชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต  1 มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

1.จัดให้มีสวัสดิการชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

2. ส่งเสริมให้สมาชิกของชมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  มีสวัสดิการในยามเจ็บป่วย และเสียชีวิตของตนเองและครอบครัว      (คู่สมรส บุตร บิดา มารดา)

3. ส่งเสริมการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของสมาชิกชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

4. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

5 เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศของมวลสมาชิก

จึงขอให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการ จัดส่งใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม เพื่อจะได้ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกชมรมต่อไป

teacher

 

ติดต่อเรา