ขอเชิญสอบวัดความรู้

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันและวัดระดับความรู้ในโครงการ ทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดได้ที่  ๐๒ – ๒๒๕๕๖๐๕-๘ ต่อ ๔๐๔ , ๖๐๖

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    /รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1