รับการนิเทศน์ ติดตาม จาก สพป.สระแก้ว เขต 1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

โรงเรียนบ้านหนองหว้า รับการตรวจเยี่ยม  นิเทศ

จาก ศน.ปราณี คงพิกุล  ศน.สพป.สระแก้ว เขต 1  โดยมีรายการตรวจเยี่ยมนิเทศ  ดังนี้

1. แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.  นโยบายค่านิยม  12  ประการ

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี

4. การปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรม

5. การจัดทำนวัตกรรมส่งเสริมรักการอ่าน                                                                                           DSC09776 DSC09787 DSC09788 DSC09809

ติดต่อเรา