สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)ตามมาตรฐาน สพฐ.

โรงเรียนบ้านเขามะกา  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) ตามแบบมาตรฐาน สพฐ. การสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 619,200 บาท ( หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นซองด้วยตนเองตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป ณ  โรงเรียนบ้านเขามะกา  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนบ้านเขามะกา  ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  037 – 247637  ในวันและเวลาราชการ  เอกสารดังแนบ

ประกาศ โรงเรียนบ้านเขามะกา

ปร4

ปร6ถนน

ติดต่อ สพป.สก.1