สัมมนาสารสนเทศ สพป.สก๑

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต  ๑ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและผู้บริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ให้ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

MTL_6343 MTL_6345 MTL_6347 MTL_6355MTL_6308 MTL_6314 MTL_6326 MTL_6329

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1