แจ้งโรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แจ้งโรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนส่งข้อมูลการประเมินผลระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 – 2556

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ดังตารางที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งถึงกลุ่มนิเทศฯ หรือ e-mail : [email protected] ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

ติดต่อเรา