โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2557

จังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

รุ่นที่ 6 ปี 2557 จึงแจ้งโรงเรียนขยายโอกาสคัดเลือก คัดสรร นักเรียนที่จบ ม.3 ปี 2556 เสนอชื่อ ชาย 1 คน หญิง 1 คน

โดยส่งชื่อพร้อมเอกสารไปที่ ที่ว่าการอำเภอที่โรงเรียนตั้งอยู่ ภายในวันที่ 8 มี.ค.57

หนังสือนำ

สรุป

คู่มือ

แบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคคล

หนังสือรับรองผลการเรียน

หนังสือรับรองรายได้

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา