สมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับภารกิจงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึขอเชิญผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.otep.go.th  หรือโทร ๐๒ – ๒๘๒๔๑๙๘

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1