แจ้งยกเลิก หนังสือเลขที่ ศธ04153/ว3896 เรื่อง การทดสอบ Pre O-NET

แจ้งยกเลิก หนังสือเลขที่ ศธ04153/ว3896  ลงวันที่ 13 พ.ย. 57  เรื่อง การทดสอบ Pre O-NET  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหนังสือที่แจ้งทุกโรงเรียน  ทาง สพป.สระแก้ว เขต 1  ได้รับแจ้งจาก สพฐ. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการทดสอบ   Pre O-NET   ทาง สพป.สระแก้ว เขต 1 จะแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบอีกครั้งในภายหลังค่ะ

ติดต่อเรา