รับมอบนโยบายและรับการตรวจเยี่ยม นิเทศ จาก สพป.สระแก้วเขต 1

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ  กลุ่มเครือข่ายหนองหว้า

รับมอบนโยบายและรับการตรวจเยี่ยม  นิเทศ จากสพป.สระแก้ว เขต 1 โดยท่านรองฯพีระพงษ์  ไชยทองศรี  รองฯผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1

 และศน.ปราณี คงพิกุล  ศน.สพป.สระแก้ว เขต 1  โดยมีรายการตรวจเยี่ยมนิเทศ  ดังนี้

1.  แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                                                                                                                                                       2. นโยบายค่านิยม  12  ประการ                                                                                                                                                                                                                             3. การจัดการเรียนการสอนในวิชาหน้าที่พลเมืองประวัติศาสตร์                                                                                                                                                                          4. การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน                                                                                                                                                                                                                             5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี                                                                                                                                                                                         6. การปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรม                                                                                                                                                                                                                        7. การใช้สื่อ  ICT                                                                                                                                                                                                                                                  8. การดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                                                        9. การจัดทำนวัตกรรมส่งเสริมรักการอ่าน                                                                                                                                                                                                             10. การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายการงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรร

                                                       

page

  คลิกดูกิจกรรมเพิ่มเติม  ตาม Link  ด้านล่างค่ะ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1530654333858891.1073741938.100007430164650&type=1&l=d3c57eafae

                                                                                                     

                                                                                                   

                                                                                     

ติดต่อ สพป.สก.1