ก.ค.ศ.แจ้งช่องทางรับร้องเรียน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งช่องทางการรับร้องเรียน แสดงความคิดเห็นหรือข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยผ่าน ๕ ช่องทาง ดังนี้

  • E-mail ภารกิจกองทุนสวัสดิการทางการศึกษา [email protected]
  • ทำหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยตรง
  • โทรศัพท์ ภารกิจกองทุนสวัสดิการทางการศึกษา โทร ๐๒ – ๒๘๐ ๗๙๗๒ – ๔
  • โทรสาร ๐๒ – ๒๘๐ ๗๙๗๐ และ ๐๒ – ๒๘๐๒๘๔๔
  • เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ. otep.go.th โดยเลือกที่เมนู ถาม – ตอบ นั้น

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1