เรียนเชิญคณะครูในเครือข่ายสระขวัญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

เรียนเชิญคณะครูในกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
คุณแม่ฉอ้อน  เมืองสุข มารดาครูเมธา  เมืองสุข ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  วันที่  13  พฤศจิกายน  2557
ณ วัดบึง ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  เวลา  20.00 น.

 

นายประจวบ  พูนอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ

ติดต่อ สพป.สก.1