ขอเชิญร่วมประชุมครูปฐมวัยเครือข่ายพระเพลิง ที่โรงเรียนบ้านท่าเต้น

เนื่องด้วยทางโรงเรียนบ้านท่าเต้นได้มีการจัดประชุมครูระดับปฐมวัยในเครือข่ายพระเพลิงในหัวข้อ

การแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อรองรับการปรับหลักสูตร  โดยท่าน  ศึกษานิเทศก์  นางรองรัตน์  ศิริ  สพป.สระแก้ว เขต 1

วันจันทร์  ที่  17   พฤศจิกายน  2557   เวลา  08.30 –  16.30 น.     ณ  ห้องประชุม โรงเรียนบ้านท่าเต้น

ติดต่อสอบถาม”ด้ที่ ครู  ดวงดาว  เมาะราษี  0877249573

ติดต่อเรา