สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคา   จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ราคาของงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 208,200 บาท ( สองแสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)โดยยื่นซองด้วยตนเองตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037 – 542028 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

sobraka

ติดต่อเรา