ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุม

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา เครื่อข่ายหาดไทรทอง  ประชุมจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   การแข่งขันกีฬานักเรียน   การพิจารณาจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ในวันศุกร์ที่  14 พฤศจิกายน   2557  เวลา  09.30 น.   ณ. ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีรษาฎร์บำรุง

ติดต่อ สพป.สก.1