เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2 ขุนเขา (เขาฉกรรจ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2 ขุนเขา (เขาฉกรรจ์) เรียนเชิญครูวิชาการของกลุ่มเครือข่ายร่วมจัดทำแผนยกระดับผลสัฤทธิ์ทางการเรียนของกลุุ่มเครือข่ายภาย  ในวันที่  13  พฤศจิกานยน  2557  เวลา 09.00น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  พร้อมกับนำแผนปฏิบัติการและแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนมาด้วย  รายชื่อผู้ร่วมจัดทำแผนฯดังนี้

1.  นายมาุต  สาริกาพงษ์

2.  นายคมแก้ว  สายบุญเรือน

3.  นางสาวสุทธิรัตน์  พิมพ์มุ่งหวาย

4.  นางสมทรงเกตกะโกมล

5.  นางรำพึง  ร่มสีม่วง

6.  นางละเอียด  ทาวี

7.  นางวิไล  คู่แก้ว

8.  ด.ต.หญิงสมัย  วงษ์ภักดี

9.  นางทัศนีย์  ไชยเจริญ

10.  นางวนิดา  พรมสร

11.  นางสาวรมย์รัมภา  บุษบงค์

โดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อเรา