แจ้งกำหนดการเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดการเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556
ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ และบุคคลอื่นที่มีอุปการะคุณต่อการลูกเสือ
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงขอให้ท่านได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ได้กรอกแบบรายงานการขอพระราชทาน จำนวนคนละ 12 ชุด (ไม่ต้องเย็บเล่ม)
พร้อมผลงานประกอบตามประกาศฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
โดยแยกชั้นเหรียญลูกเสือสดุดี และเรียงลำดับผลงานอย่างชัดเจน เย็บเป็นเล่ม จำนวน 1 เล่ม
ส่งที่สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557
สามารถดูรายละเอียดดังแนบ
ติดต่อ สพป.สก.1