รับการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนจากศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ต้อนรับ
นางรองรัต ศิริ ศน.สพป.สก.1
และนางสาวกรองทอง วันสวัสดิ์ ศน.สพป.สก.1
เรื่อง นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและติดตามงานในโรงเรียน ได้แก่

  1. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ
  3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  4. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
    SN1 SN2 SN3
ติดต่อเรา