โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าอบรมระหว่างวันที่  18 – 20  พฤศจิกายน  2557  ณ โรงแรมซันธารา เวลเสน รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ จังหวัดชลบุรี ทุกโรงเรียน นั้น   บัดนี้ สพฐ. กำหนดให้ สพป.สระแก้ว เขต 1  เข้ารับการอบรมจำนวน  74  โรงเรียน จึงขอให้โรงเรียนตรวจบัญชีรายชื่อสถานศึกษา รายละเอียดดังแนบมาพร้อมหนังนี้

sch

ติดต่อเรา