ทีมผู้บริหารฯออกติดตามประเมินฯ

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี   รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านเนินสายฝน  สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยเน้นการติดตามเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมสอบ O – NET การอ่านออกเขียนได้ และการดำเนินการจัดกิจกรรมตามค่านิยม ๑๒ ประการ โดยมีผู้นางชูศรี แนวสุข ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของ สพฐฬ และ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ในครั้งนี้ด้วย

IMG_0085 IMG_0087 IMG_0090 IMG_0091 IMG_0094 IMG_0095 IMG_0096 SPP4 SPP14

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1