แบบรายงานข้อมููลนักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้

ด่วนที่สุด   แจ้งโรงเรียนในสังกัด  ด้วย สพฐ. แจ้งสำรวจข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ จึงขอให้ทุกโรงเรียนคัดกรองนักเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 แจ้งรายงานข้อมูลที่โปรแกรมพัฒนาการอ่าน(เว็บไซต์ของเขต) ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่  14  พ.ย.57  และขอความร่วมมือส่งแบบรายงานนี้ให้  ศน.ประไพ  ด้วยค่ะ ([email protected]12345

ติดต่อ สพป.สก.1