ตรวจสุขภาพฟัน

คณะทันตแพทย์จากโรงพยาบาลวังน้ำเย็นตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้นประถมปีที่1 -6

ณ ห้ิองประชุม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

100010021003

ติดต่อ สพป.สก.1