ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อ้างถึง เลขที่คำสั่ง ศธ 04153/ว3800 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย

002

003

หรือโหลดไฟล์ได้ที่ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.  http://sportact.obec.go.th

ติดต่อ สพป.สก.1