ขอเชิญประุชม ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอวังสมบูรณ์

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอวังสมบูรณ์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ

ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

ติดต่อเรา