ขอเชิญประชุมคณะทำงานการจัดชุดการแสดงประกอบพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2557

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1  ได้รับมอบหมายในการจัดกิจกรรมชุดการแสดงประกอบพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

ประจำปี 2557  ณ เวทีกลาง  ในงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2557  ในการนี้จึงขอเชิญคณะทำงาน  ประกอบด้วย

1.  นายประสาร   พรหมณา   ผอ.โรงเรียนบ้านมหาเจริญ

2. นายจรูญ  กำจัดภัย    ผอ.โรงเรียนบ้านวังใหม่

3. นายจีระศักดิ์  จะยันรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านด่าน

4. นายสถิตย์  เกตุุเล็ก  ผอ.โรงเรียนบ้านคลองผักขม

5. นางสาวจุฑามาศ  จ่าเมือง ครูโรงเรียนบ้านด่าน

6. นางสาวจุฑารัตน์  นิลละมัง  ครูโรงเรียนบ้านวังจั่น

7. นางกรรณิกา จันทวงษ์  ครูโรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า

8. นางสาวยุพา  ผิวบาง  ครูโรงเรียนบ้านเขาข่า

9. นางวันเพ็ญ  พันธ์สิน  ครูโรงเรียนบ้านแก้ง

10.นางสาวหนึ่งฤทัย  โคตรวงศ์  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

11. นางสถาพร  แสงทอง  ครูโรงเรียนบ้านซับมะนาว

12. นายณัฐพล  เทศบุตร  ครูโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

13. นางสาวกมลวรรณ   ทิวแพ  ครูโรงเรียนบ้านคลองเจริญ

14. นางสาววธมรณ  กระแสสินธุ์  ครูโรงเรียนบ้านเนินสายฝน

15. นายวุฒินันท์  สุคนธมณี  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

16. นางศรีประภา  วงศ์ละคร  ครูโรงเรียนบ้านวังใหม่

17. นางสาววรรณพร  สาพิมพา  ครูโรงเรียนบ้านเขาแหลม

18. นางสาวบุษดี  ยวงเอี่ยมใย  ครูโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

19. นางสาวเบญจมาศ  โตส้ม  ครูโรงเรียนบ้านโคกน้อย

20.นายเปี่ยมศักดิ์  เดชขันธ์  ครูโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

21. นายรพี  กุลพัฒน์  ครูโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

22. นางสาวนภา  ว่าความดี ครูโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)

ไปประชุมในวันที่ 11 พฤศจิกายน  2557  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสระแก้วสระขวัญ ชั้้น 1   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  สำหรับหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งในภายหลัง