ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม

เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี่ฆ้องฉลองราชย์ทุกโรงเรียน  เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีพ.ศ.2557 งบลงทุน
ค่าที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  และเรื่องการเลื่อนการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลโคกปี่ฆ้อง
ในวันอังคารที่ 11  พฤศจิกายน  2557  เวลา  13.00 น.  ณ  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

ติดต่อเรา