แจ้งโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

ให้โรงเรียนจัดพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ของนักเรียน ครู และกรรมการตัดสิน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พ.ย. 57  หลังจากนั้นจะทำการปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร

ติดต่อเรา