ขอเชิญร่วมอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยขมรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ จะจัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤสจิกายน ๒๕๕๗ ในการนี้จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วโครงการ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โทร ๐๔๔ – ๖๑๓๐๓๔ , ๐๘๓ – ๕๖๙๑๙๔๙ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1