แจ้งครูจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนคุมนักเรียนไปสอบและค่าพาหนะนำนักเรียนไปสอบภายในวันที่ 4 เมษายน 2557 หากส่งเอกสารไม่ครบให้ส่งคืนเงินที่เบิกไปแล้วที่ ศน.วรรณา แกมนิล

name

ติดต่อเรา