โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  ได้แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่  24 – 26  ตุลาคม 2557  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตึี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี  นั้น เนื่องจาก ในระหว่างการจัดอบรมมีปัญหาเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต ทางมหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดอบรมให้เพิ่มเติมในวันที่  16 พฤศจิกายน  2557

ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต  1  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30  น. ขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมไปรายงานตัวเวลา  08.00 – 08.30  น. พร้อมทั้งให้ดำเนินการดังนี้

1.  นำคอมพิวเตอร์ ปลั๊กไฟไปด้วย  2.นำสำเนาบัตรประจำตัว เพื่อแนบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะในการเดินทาง

ติดต่อเรา