กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ปี 57

โรงเรียนบ้านลุงพลูได้จัดกิจกรรมประเพณี วันลอยกระทง ปี 2557

โดยให้นักเรียนทุกคนประดิษฐ์กระทงขึ้น  

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรมไทย และเป็นการขอขมาเจ้าแม่คงคา

 ตามความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณ

* * * * * * * * * * * *

 

4

1

2

3

       9      6

       8      5

       7       10

ติดต่อเรา