ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายวังน้ำเย็น

เรียนเชิญผู้บริการโรงเรียน  คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายวังน้ำเย็น  ครูวิชาการโรงเรียน และครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มเครือข่าย  ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

หมายเหตุ   ให้นำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนมาในวันประชุมด้วย

ติดต่อเรา