เรียนเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นเกียรติ

เรียนเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นเกียรติ

และต้อนรับ  ผอ.ทวีศักดิ์    พึ่งบัว  ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

ตำบลตาหลังใน  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว  ในวันจันทร์ที่ 10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 11.00 น.

ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ  การนี้ทางคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญท่านร่วม

เป็นเกียรติในวันและเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้  (เรียนเชิญร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน)

ติดต่อ สพป.สก.1