เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2559 งบลงทุน ค่าที่ิดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และงบดำเนินงาน โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและชุดฝึกทักษะฯ

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนด้านอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นฯ สำรวจข้อมูลดังกล่าว                                                                                                                     ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยให้ดำเนินการ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                 1.ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์เสนอขอจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                 จัดส่งคำขอจัดตั้งงบประมาณดังกล่าวผ่านเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เครือข่ายตรวจสอบความขาดแคลนด้านอาคารเรียนฯ                                                                                                 และจัดเรียงลำดับความขาดแคลนอาคารเรียนฯ โดยกำหนดให้โรงเรียนในแต่ละกลุ่มเครือข่ายส่งถึงประธานกลุ่มเครือข่ายฯ                                                                                                                   ภายในวันที่ 14 พ.ย.57                                                                                                                                                                                                                                                                    2.แจ้งโรงเรียนในสังกัดสรำวจข้อมูลความขาดแคลน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และงบดำเนินงาน รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน                                                                                                                        และรายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษาส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 17 พ.ย.57                                                                                                                                                    3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดส่งข้อมูลโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายตามที่กำหนดส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 20 พ.ย.57                                                                                    budget1 budget2 budget3 budget4 budget5 karupan komkeakakbudgetรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

 

ติดต่อเรา