หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองในระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.2557  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ และได้จัดทำรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองทุกชั้น ตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.3  นั้น บัดนี้ได้จัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองเรียบร้อยครบทุกชั้นแล้ว ให้ทุกโรงเรียนสามารถเข้าไป โหลดข้อมูลได้ที่ Remote Drive ของ สพป.สระแก้ว เขต 1 เมื่อเข้า ไปที่ Remote Drive แล้ว คลิกไปที่กลุ่มนิเทศก์ จะพบข้อมูล ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและจัดการเรียนการสอนใน ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 20 ชั่วโมง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

abcd

ติดต่อ สพป.สก.1