เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ด้วยจังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี  ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ

จึงขอเชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมาายน 2558  ในราคาเข็มละ  300 บาท  หากมีความประสงค์

ให้ส่งใบสั่งจองพร้อมเงิน  ไปที่ สพป.สระแก้ว เขต 1  จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

และไดเแนบใบสั่งจองมาพร้อมนี้222

ติดต่อ สพป.สก.1