เชิญประชุม

   ด่วนที่สุด   เชิญผู้บริหารโรงเรียนมนสังกัดทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การสอบ O-NET    ปีการศึกษา 2557     ในวันที่ พุธที่  5  พฤศจิกายน 2557   เวลา 13.00 น.   ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์

ติดต่อเรา