เรียนเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นเกียรติ

เรียนเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นเกียรติ

และแสดงความยินดีกับ ผอ.ทวีศักดิ์    พึ่งบัว  ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

ตำบลตางหลังใน  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว  ในวันจันทร์ที่ 10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 11.00 น.

ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ  การนี้ทางคณะครูโรงเรียนบ้านคลองทราย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญท่านร่วม

เป็นเกียรติในวันและเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้  (เรียนเชิญร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน)

ติดต่อเรา