***นิเทศ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม***

     

ขอขอบพระคุณ ท่านรองฯ เรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑

ในการมานิเทศ และเยี่ยมเยือนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล

และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแกคณะครูโรงเรียนบ้านเนินดินแดง….

v1

v3

v4

v5

v6

v7

ติดต่อเรา