ประกวดชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558

        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นผู้จัดทำต้นฉบับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี แจ้งว่า เพื่อให้ ชื่อหนังสือน่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้อ่าน ซึ่งเป็นเด็กวัยเรียน

จึงขอให้เด็กๆ ได้ ช่วยกันเป็นผู้ ตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เกณฑ์การตั้งชื่อหนังสือ มีดังนี้

1.1 ชื่อที่ตั้งต้องแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ใช้คำเชิงบวก มีความโดดเด่นสะดุดตาน่าสนใจ และมีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องในข้อ 1.3

1.2 ความยาวของชื่อไม่ เกิน 5 พยางค์

1.3 เนื้อเรื่องในหนังสือ ประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ ได้แก่ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อาเซียน ความสามัคคี ความกตัญญู วัฒนธรรมความเป็นไทย หน้าที่ของเด็ก จิตอาสา

  1. ทุนการศึกษา สำหรับชื่อที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  2. กำหนดเวลาในการจัดส่งกรอกรายละเอียดตาม แบบฟอร์ม การประกวดชื่อหนังสือวันเด็ก แห่งชาติ ปี 2558 ที่แนบและส่งมาทาง e-mail : [email protected]               ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557    1449
ติดต่อ สพป.สก.1