ขอเชิญประชุม

ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายบ้านแก้งสัมพันธ์ และครูกีฬาทุกคน  เข้าร่วมประชุม ในวันอังคาร ที่  4  พฤศจิกายน  2557   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแก้ง  เวลา  09.00  น.

ติดต่อเรา