การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดสระแก้ว

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 3512  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา

บริษัท กลุ่มธุรกิจพีเอสกรุ๊ป จำกัด  ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร นั้น

ขอให้โรงเรียนดังต่อไปนี้ ส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา โดยด่วน

เพื่อจัดส่งให้ กลุ่มธุรกิจพีเอสกรุ๊ป ตอ่ไป  ขอบคุณค่ะ

spg57

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา